Brasilien

Enligt vissa beräkningar kan det finns närmare 7 miljoner gatubarn i Brasilien men siffrorna varierar. BarnSamariten har alltid haft ett stort hjärta för dessa. Hur knyter man kontakt med barn i Brasilien? Hur hittar man ett sätt att kommunicera med killar och tjejer från slummen och gatan? Det är ingen överdrift att säga att fotboll närmast är en religion i Brasilien. Överallt utövas den stora nationalsporten: fotboll, många killar och tjejer drömmer om att bli nästa stora fotbollsstjärna.

Vårt arbete i Brasilien

FLYTANDE KLINIK RÄDDAR LIV

De flesta förstår säkert betydelsen av att snabbt och effektivt få en god sjukvård. Att kunna nå en läkare och få en korrekt diagnos kan rädda liv och bespara oro.  Harmlösa infektioner i vår del av världen kan bli livshotande i andra delar av världen. Fattigdom handlar om mer än bara bristen på inkomster. För att bekämpa fattigdomen i världen behöver vi arbeta för en förbättrad hälsa hos befolkningen. BarnSamaritens mål är att se till hela människan. Därför är sjukvårdsprojektet viktigt.

Enligt UNICEF dör 16 000 barn under fem år varje dag! Nära hälften dör redan den första månaden. Dödsorsakerna är vanligtvis mässling, polio, lunginflammation, diarré och malaria. Alltså sjukdomar som lätt kan förebyggas. Ytterligare dödsorsaker är undernäring och brist på rent vatten. Under de senaste decennierna har den globala hälsan förbättrats, medellivslängden ökat och barnadödligheten minskat, men fortfarande finns det mycket att göra och många områden som behöver hjälp.

Båtkliniken
BarnSamariten ger stöd till en flytande klinik för den fattiga befolkningen i Brasiliens nordöstra hörn. Genom båtens utrustning och personal kan vi bland annat ge unga kvinnor en bättre och säkrare mödravård samt utföra mindre kirurgiska ingrepp. På båten arbetar läkarna med förebyggande insatser. Utöver detta får tusentals personer tandvård varje år.

I över 20 år har BarnSamariten samarbetat med Missao Pescadores, en brasiliansk hjälporganisation, för att nå denna utsatta folkgrupp. På båten arbetar läkare, ortopeder, sjuksköterskor, tandläkare och laboratorieassistenter. Tack vare denna insats har det allmänna hälsotillståndet förbättrats avsevärt i regionen.   

Båten, som mäter16x6 meter, körs två till tre helger i månaden ut till öar och fiskebyar. Man räknar med att man tar emot tretusen cirka patienter per år. Läkarteamet arbetar ideellt och det finns ett upparbetat schema för att båten alltid ska ha en kompetent besättning. Man är noga med att de hälsovårdsprogram som genomförs ska ersätta det tomrum som varken stat eller kommun fyller. Båtkliniken återkommer med jämna mellanrum till byar och öar som man tidigare besökt, detta för att följa upp insatserna och förhindra att andra akuta situationer uppkommer. Dessutom räknar man med att kunna förhindra uppkomsten av sjukdomar, särskilt hos barnen som är en extra sårbar grupp.

Besättningen och sjukvårdsteamen är redo att fortsätta sitt viktiga arbete för att nå nya områden med sjukvård och andra hjälpinsatser.

FOTBOLL OCH MUSIK SKAPAR DRÖMMAR

I Salvador har man upptäckt att fotboll och musik är bra sätt att nå barn som lever i riskzonen att bli gatubarn eller redan är gatubarn. 

Eleverna i fotbolls- och musikskolan kommer från fattiga områden där prostitution, droger och kriminalitet är en del av vardagen och där många av barnens föräldrar sitter i fängelse. Det saknas bra förebilder men tack vare våra medarbetare på organisationen ABM, Associacao Benificente Metropolitana, kan vi visa på en annan livsstil.

Vårt arbete bland Salvadors barn riktar sig i första hand till barn som kommer från slummen och som ligger i riskzonen att hamna på gatan. Många av dessa barn säger att gatan är deras hem, för hemma förekommer det droger, misshandel och annat destruktivt. Medarbetarna har en god kontakt med barn och ungdomar från området runt ”Bate Facho”. I området har en sportplan ställts i ordning.

Sportplanen öppnar många dörrar. 80 barn är inskrivna i sportprojektet, hälften flickor och hälften pojkar. De som kommer till skolan är mellan 6 och 15 år. Genom att de erbjuds plats i idrottsskolan hjälper vi dem också att hålla sig borta från gatan. Många som kommer till skolan är inte registrerade, vilket innebär att de inte har tillgång till skola och sjukvård. Vi uppmuntrar föräldrarna att registrera barnen så att de kan få möjlighet att gå i skolan. Ibland måste våra medarbetare följa med föräldrarna för att registrera barnen då de är osäkra inför mötet med myndigheterna. När barnen blir registrerade får de plats i den statliga skolan och får tillgång till sjukvård.

Fotboll eller droger
Att spela fotboll innebär att man lär sig att ta hänsyn och visa respekt. Ungdomarna kommer från sammanhang där detta inte är självklart. Att lära dem ordning, respekt, disciplin och att sätta andra före sig själva är därför grunden för att både klasser och lag ska fungera. Många är vilda och oslipade när de kommer vilket innebär ett tufft arbete för våra medarbetare.

En del bär vapen och är påpassade av langare som erbjuder dem pengar för att langa. Ger de sig in i denna handel blir de oftast fast oavsett hur unga de är. Vi har elever som varit inblandade i droglangning redan vid tio-års ålder. De utnyttjas på många sätt och är helt styrda av den knarkkung som styr i det område de lever. Men våra medarbetar arbetar mål-medvetet för att rädda dessa barn. 

90 % av alla elever som kommit till sport- och musikskolan har vi lyckats rädda från gatan. Idag har de som avslutat sport och musikklasserna fått hjälp att studera vidare då de  fyllt 16 år och andra har fått arbete. Eleverna har gång på gång berättat hur tacksamma de är över att slippa leva med knarklangarna och på gatan. Detta gör att vi känner stor motivation till att fortsätta arbetet.

I Brasilien är skottlossning den vanligaste dödsorsaken bland tonåringar och barn från slummen. Dödssiffran bland dem är mycket hög på grund av droghandeln. Fotbollen och musiken gör att de får andra och bättre alternativ och får möta vuxna som låter dem vara barn, ger kärlek och är förebilder.

I fotbollsskolan lär man ut grundläggande kunskaper i teknik, taktik och kondition. Stor tonvikt läggs på att skapa en positiv lagkänsla. Att få känna tillhörighet i ett lag och en gemenskap är viktigt.

Musik eller kriminalitet
I musikskolan, som är alternativet för de som inte är sportintresserade, går både flickor och pojkar. Eleverna i musikklasserna kan välja mellan att spela instrument eller sjunga. För närvarande erbjuder vi lektioner i piano, gitarr, trummor och fiol. Det finns också möjlighet att spela i orkester.

Skolan ligger i ett mycket kriminellt och farligt område, det är här de mest hjälpbehövande finns.

Föräldrasamtal
Ett viktigt återkommande inslag är mötet med barnens föräldrar. För många ensamstående mammor är tillvaron svår att hantera i slummen och de behöver allt stöd de kan få. Föräldrar och personal möts regelbundet för att tillsammans hjälpa barnen till ett tryggare och ljusare liv. Vid slutet av varje termin har barnen ett framträdande i en kyrka som ligger i området och dit föräldrar och släktingar bjuds in. Då får de möjlighet att med stolthet visa upp vad de lärt sig.

Du behövs som gatubarnsfadder!

FÖRSKOLOR OCH LÄXHJÄLP

På öarna Boipeba och Barcelos do Sul i Brasilien understöder vi läxläsningsklasser och förskoleverksamhet som drivs av den brasilianska organisationen Missao Pescadores. Detta, att arbeta med utsatta barn är inte alltid enkelt. Barn i fattiga områden har ofta varit med om svåra händelser och sett otäcka saker på nära håll. De kan därför ha svårt att koncentrera sig. Många av barnen saknar också stöd från hemmet då föräldrarna själva är analfabeter. Men tack vare läxhjälpen och förskolorna hjälper vi barnen till en ljusare tillvaro och en bättre start i livet.

Skapa dialog
Till läxhjälpen kommer barn som går i skolan, men som inte har någon vuxen hemma som kan hjälpa till med läxorna när skoldagen är slut. Inte sällan är barnens föräldrar analfabeter och kan därför inte hjälpa sina barn med läxorna. Denna verksamhet är mycket viktig för att barnen inte ska hamna i fel umgänge och för att de ska få det stöd de behöver. Innan ett barn skrivs in på förskolan eller i läxhjälpen görs hembesök då vi försöker få en bild av barnets situation och skapa en dialog med föräldrarna. En dialog vi sedan bygger vidare på.

Kärlek och stimulans
På förskolorna får barnen en plats att vara på medan föräldrarna försöker ordna försörjningen. Barn med ensamstående föräldrar, barn som lever med missbrukande föräldrar eller barn som har en familj som lever under existensminimum får i första hand plats. 240 barn är inskrivna i verksamheterna.

Tanken med förskolorna är att barnen ska få stimulans, omsorg och grundläggande kunskaper för att kunna börja skolan. Eftersom barnen kommer från fattiga familjer där våld och misshandel är vanligt, kan de vara understimulerade och apatiska. På förskolorna blir de älskade och bekräftade och gör framsteg tack vare utbildade pedagoger och de aktiviteter som erbjuds.

Barnprostitution
Tyvärr förekommer organiserad barnprostitution på öarna. Föräldrarna har informerats om riskerna för övergrepp när man lämnar sina barn ensamma hemma. Sexuella övergrepp har ökat på grund av den ökade turismen. Vid ett flertal tillfällen har medarbetarna larmat socialtjänsten då man upptäckt organiserad barnprostitution. Tyvärr är det heller inte ovanligt att föräldrarna ser möjligheten att tjäna pengar genom att använda sina barn i prostitution. Vi gör allt för att skydda barnen samtidigt som vi informerar föräldrar och omgivning om att prostitution är olagligt. Samarbetet med socialtjänsten har fungerat bra genom regelbundna gemensamma kampanjer.

Det är viktigt att alla hjälps åt: personal, myndigheter, skola och kyrka.

Vi behöver dig som föreskolefadder!

MAT TILL DE FATTIGASTE

När BarnSamariten började sitt arbete att hjälpa fattiga, främst gatubarn i Brasilien, var soppkök och matkassar en viktig del av vårt arbete. Sedan dess har tiderna förändrats och mycket fokus läggs idag på utbildning, hälsovård och daghem. Tyvärr finns det dock fortfarande barn som svälter och familjer som är i behov av hjälp. Mat och vatten är av största vikt för en människas överlevnad. Tyvärr saknar en stor del av jordens befolkning möjligheten att få äta sig mätta och ha tillgång till rent vatten.

Matkassar till behövande familjer är fortfarande en del av vårt arbete. Våra medarbetare på samarbetsorganisationen Missao Pescadores lägger ner ett stort arbete på att ta reda på vilka familjer som är i störst behov av hjälp. För barnens utveckling är maten av högsta betydelse. Barn som varit undernärda orkar inte hänga med i skolarbetet eller andra aktiviteter. De familjer som får matkassar är noga utvalda och bor inte sällan på svåråtkomliga platser.

Familjer som ska få hjälp bedöms utifrån:
– antalet barn
– sjukdom
– arbetslöshet
– om de förlorat barn i sjukdom eller svält.

Utöver detta prioriteras ensamstående kvinnor och änkor med många barn.

 

HOPPETS HEM – LAR ESPERANCA

Hoppets Hem ligger i Porto Alegre och grundades av Mary och Nils Taranger 1958. På Hoppets Hem finns en förskola för ca 120 barn i åldrarna 2-6 år. Barnens föräldrar är fattiga och de flesta har jobb, men lever på existensminimum. Tack vare förskolan får föräldrarna, inte sällan ensamstående mödrar, möjlighet att arbeta.

För de äldre barnen finns det möjlighet att vara på fritidshemmet. Dit kommer barnen innan och efter skolan Barnen går i den kommunala skolan i området som heter Mario Quintana. Det betyder mycket för familjerna att ha sina barn i trygga och stimulerande miljöer.

På Hoppets Hem finns också en verksamhet som tar hand om barn som behöver placeras akut. Det är socialtjänsten som kontaktar Hoppets hem om placering av barn. Det brukar vara ungefär 20 omhändertagna barn åt gången och det är olika orsaker till placeringarna. Ofta handlar det om föräldrar som är missbrukare eller avlidit pga missbruk.

På Hoppets hem arbetar man målmedvetet för att vistelsen för varje barn skall bli så kort som möjligt. Man ser på möjligheten för barnen att kunna återvända till sina hem, alternativt få stödfamilj eller adoptivföräldrar. På hemmet bor barnen hela dygnet, men bor om det är möjligt i sin egen familj eller hos annan familj under helgerna.

HOPPETS KLINIK – CEACRI

Hoppets klinik grundades 1998 för att kunna ta emot HIV-smittade barn. Då krävdes det speciella och dyra insatser för att behandla barnen. Några år senare infördes en lag som hindrade att man enbart vände sig till en viss kategori sjuka barn, därför finns nu även barn med andra behov på kliniken. Hoppets Hem och Hoppets klinik ligger intill varandra och åtskiljs bara av en kommunal gata.

Målsättningen är att ge de ca 40 barnen omsorg, kärlek, beskydd och utbildning. För att detta ska ske finns bl a sjuksköterska, barnskötare, psykolog och fritidsledare. De flesta av barnen har en diagnos med sig eller står under utredning. Utöver psykisk ohälsa har många av barnen Hiv och Hepatit C. Det är även vanligt med Tuberkulos och Syfilis.

BarnSamariten har på uppdrag av Pingstförsamlingen i Skövde fått förtroendet att ta över och fortsätta samarbetet med Hoppets Hem och Hoppets Klinik så även att fortsätta insamlingen till dessa verksamheter. Övertagandet gjordes formellt vid årsskiftet 2014/2015.

Den här lilla killen kom till Hoppets Klinik endast fem dagar gammal. Han är en av flera föräldralösa barn som behöver vård. Idag mår han betydligt bättre än när han kom till kliniken, han är väl omhändertagen av fin personal.

Translate »